شکست وجود ندارد،همه چیز تجربه است

شروع دوره تکنسین شنبه و چهارشنبه

Date: 1397/05/22 16:36

شروع دوره ی تکنسین ویژه ی روزهای شنبه و چهارشنبه به مدت دو ماه مدرس:آقای مهندس افشین کشاورز شروع دوره 24 شهریور ماهشروع دوره ی تکنسین ویژه ی روزهای شنبه و چهارشنبه 

به مدت دو ماه 
مدرس:آقای مهندس افشین کشاورز
شروع دوره 24 شهریور ماه

88742427-88741651-86043822