شکست وجود ندارد،همه چیز تجربه است

شروع دوره تکنسین NLP

Date: 1397/05/22 16:48

شروع دوره ی تکنسین ویژه ی روزهای 5شنبه و جمعه به مدت سه هفته مدرس:سرکار خانم مریم ذکایی شروع دوره -25 مرداد ماه 88742427-88741651-86043822شروع دوره ی تکنسین ویژه ی روزهای 5شنبه و جمعه


به مدت سه هفته 
مدرس:سرکار خانم مریم ذکایی
شروع دوره -25 مرداد ماه


88742427-88741651-86043822