شروع دوره تکنسین NLP

Date: 1398/05/16 11:50

شروع دوره تکنسین NLP روزهای شنبه و چهارشنبه مدرس:خانم فاطمه محبیشروع دوره تکنسین NLP 

از26 مرداد روزهای شنبه و چهار شنبه ساعت 17 الی20
به تدریس:خانم فاطمه محبی

88742427-88741651-86043822