برگزاری دوره ی نیوکد ان ال پی

Date: 1398/05/16 12:03

دوره ی نیوکد( حس ششم،افزایش تمرکز و ارتباط با ضمیرناخودآگاه) توسط مربی دوره سرکار خانم شایلی راحمی 15 مهرماه روزهای دوشنبه از ساعت 17 الی 19برگزاری دوره ی نیوکد

جهت افزایش حس ششم و ارتباط قوی با ضمیر ناخودآگاه و استفاده از تواناییهای بیکران مغز

 توسط مربی دوره سرکار خانم شایلی راحمی
 دوشنبه 15 مهرماه از ساعت 17 الی 1988742427-88741651-86043822