گزارش برگزاری کارگاه آموزشی سوپر فروشنده ها توسط دکتر کوروش معدلی

Date: 1395/03/11 14:43

برگزاری کارگاه آموزشی سوپر فروشنده ها توسط دکتر کوروش معدلی برگزاری کارگاه آموزشی سوپر فروشنده ها توسط دکتر کوروش معدلی

این کارگاه با عنوان سوپر فروشنده ها در فروردین 95 ویژه بازاریابان بزرگ تهران توسط دکتر کوروش معدلی برگزار گردید و پس از استقبال فراوان بیش از صدها نفر  بزودی دوره ی آینده آن برای عموم برگزار خواهد شد