برای رسیدن به روشنایی ، باید از تاریکی عبور کرد.

برگزاری دوره ی تکنسین ان ال پی

Date: 1397/01/19 13:21

شروع دوره نهم اردیبهشت ماه روزهای یکشنبه و سه شنبه به مدت دوماه
برگزاری دوره ی تکنسین ان ال پی 


شروع دوره
نهم اردیبهشت ماه روزهای یکشنبه و سه شنبه
به مدت دوماه
از ساعت 17 الی 20

مدرس:آقای علیرضا پیامی

www.kanoonnlp.com
88742427-88741651-86043822