شکست وجود ندارد،همه چیز تجربه است

شروع دوره ی تکنسین ویژه ی روزهای 5شنبه و جمعه

Date: 1397/06/19 09:55

شروع دوره ی تکنسین ویژه ی روزهای 5شنبه و جمعه به مدت دو ماه مدرس:آقای یاسر اعلمی شروع دوره 26 مهرماه 88742427-88741651-86043822شروع دوره ی تکنسین ویژه ی روزهای 5شنبه و جمعه

به مدت دو ماه 
مدرس:آقای یاسر اعلمی
شروع دوره 26 مهرماه

88742427-88741651-86043822