شکست وجود ندارد،همه چیز تجربه است

مربیان کانون ان ال پی