هیپنوتیزم

سالهاست هیپنوتیزم به معنای خواب مصنوعی، بعنوان یك رشتة رفتار درمانی شناخته شده است. بوسیله هیپنوتیزم می توان تغییرات زیر بنایی در شخص بوجود آورد، در واقع عملكرد هیپنوتیزم بصورتی است كه با قرار گرفتن سوژه( شخص هیپنوتیزم شونده ) در یك حالت نیمه خواب او را وارد حالت ترانس نموده و در این حالت با ضمیر ناخودآگاه وی ارتباط برقرار نموده و بوسیله تلقینهای پی در پی تغییرات مورد نظر را در رفتار شخص بوجود می آوریم .


متاسفانه در گذشته با وارد شدن افراد نامتخصص در این رشته و تبدیل آن به یك عمل نمایشی از اعتبار هیپنوتیزم بصورتی جدی در مجامع علمی كاسته شد به طوری كه دیگر به این علم فقط به عنوان یك وسیله نمایشی توجه می شد.


همچنین انجام هیپنوتیزم بوسیله افراد ناشی كه صرفا با مطالعه چند كتاب بدون هیچگونه آموزش علمی و عملی خود را هیپنوتیزور می نامیدند باعث شد تا اعتماد كه اولین شرط یك مشاوره موثر میباشد از سوژه صلب شود. عدم اعتماد مردم به جدیت این رشته و استفاده های نا بجای آن در نمایشات و موج تبلیغات منفی از طرف رسانه ها بوسیله وحشت انداختن در دل مردم با بیان قدرت هیپنوتیزم باعث شد كه از اعتبار این رشته در اروپا و آمریكا كاسته شود.


تا اینكه میلتون اریكسون یك نابغه در علم روانشناسی به اهمیت ارتباط با ضمیر ناخودآگاه در ساختار و پردازش رفتارهای فردی پی برد و خلاقیتی بس شگفت از خود بنیان گذاشت این تحول در زمینه رفتار معكوس یا تربیت معكوس راهی بود برای قرار دادن شخص در حالت ترانس، هیپنوتیزم یا خلسه بی آنكه سوژه را به خواب برند.


بلی او موفق گردید بدون خواب كردن سوژه بطور كلاسیك ارتباط را با ضمیر ناخودآگاه وی برقرار سازد. در هیپنوتیزم اریكسونی سوژه به ناگاه به یك نوع حالت بیداری ذهن دست میابد و ابطال بر رفتارهای ناپسند گذشته خود زده رفتاری دلخواه را جایگزین مینماید.


سخن در مورد میلتون اریكسون نیازمند ساعتها وقت میباشد و مبحث هیپنوتیزم اریكسونی چنان شیرین است كه ناگاه تكنولوژی فكر انسان به مانند افسانه ای در آمده كه رنگ حقیقت بخود گرفته است.


هیپنوتیزم اریكسونی در مدت زمانی كم چنان بزرگ در ذهن متخصصین و علاقه مندان به رشته های روان درمانی چه در مرتبه سوژه و چه در مرتبه عامل جای كرد كه امروزه این علم جایگاهی بسیار والا را كسب نموده است. روش اریكسون چنان موثر است كه به ریچارد بندلر و ژان گریندر این فرصت را داد تا با استفاده از اصول هیپنوتیزم اریكسونی علم ان ال پی را در جهان بنیان بگذارند.


كاركردن با هیپنوتیزم اریكسونی همانند بازی با مكعب روبیك است كه بوسیله عامل و سوژه انجام میشود و این دو به اتفاق قسمتهای مختلف مكعب را می چرخانند تا با كنشها و واكنشهای خود به اتفاق فرم مرتب شده آن مكعب را ترتیب دهند.


این کانون افتخار دارد كه این هنر بزرگ را در سرزمین ایران اسلامی توسط بنیانگذار آن جناب دكتر كورش معدلی توسعه داده تا هموطنان هنر جو و حقیقت جو كه همواره بدنبال بهترینها برای خود و برای همنوعان و هموطنان میباشند در این راه خود را باور نمایند .


چند مورد ازكاربردهای هیپنوتیزم اریكسونی


1 - ترك اعتیاد به مواد مخدر


2- لاغر شدن و بدست آوردن تناسب اندام 


3- كسب آرامش و بازیافت خواب


4 - تقویت دروس و تحصیل


5 -از بین بردن استرسها و اضطرابها


6 - موفقیت در ارتباطات عاطفی و خانوادگی


7 - تقویت نیروهای فكری و ذهنی


8 - باز یابی نشاط و امید 


9 - موفقیت در كار 


10 - جایگزینی خاطرات نامطلوب 


11 -از بین بردن ترسها 


12- رفع بعضی از سردرد ها چنانچه ریشه فیزیولوژیكی و پاتولوژیكی نداشته باشد 


13- جوان ماندن


14 - تقویت شتابها و كیفیات ورزشی


15 -زایمان بدون درد 


16- دندانپزشكی بدون درد


17 - برطرف شدن یبوست ها
هیپنوتیزم اریكسونی یك همراهی و همكاری است بین سوژه و عامل و در این رابطه عامل قدم اول را برمیدارد. این همراهی در حالت ترانس انجام میگردد و ترانس یك پدیدة كاملا طبیعی است