هر روزتان را با شکرگذاری شروع کنید


زندگی دلخواه خود را بسازید!قسمت بیست و هفتم:

زندگی دلخواه خود را بسازید! قسمت بیست و هفتم: دلایل داشتن احساس ترس از شکست ویاترس از پیروزی. دکتر کوروش معدلی بنیانگذار ان ال پی در ایران