مصاحبه با دکتر کوروش معدلی در رابطه با برنامه های

مصاحبه با دكتر كوروش معدلي در رابطه با اهميت سري برنامه هاي جديد كانال تلگرام كانون ان ال پي ايران ✅✅ وجه تمايز كانال تلگرام كانون از ساير كانالها در چيست؟؟ @kanoonnlp