برگزاری سمینارهای سازمانی

برگزاری سمینارهای مدیریتی با عناوین
فروش برتر
بازاریابی
مدیریت سازمانی
مدیریت بحران
مدیریت زمان
مدیریت پرسنل ناراضی
کنترل مشتری ناراضی
انگیزه سازی درکار
روابط درون سازمانی
هدفسازی سازمانی
برگزاری سمینارهای آموزشی ویژه دانش آموزان و والدین در مدارس با عناوین:
رهایی از استرس
افزایش اعتمادبنفس
کسب عزت نفس
اولویت بندی اهداف
افزایش تمرکز
ارتباط موثربین والدین و دانش آموزان
سخنران:دکتر کوروش معدلی


عناوین سمینارها
کارگاه های برگزار شده در کانون NLP ایران:
شناخت و معیار های ازدواج موفق
رهایی از استرس
ذهن ثروتمند
افزایش اعتماد بنفس
افزایش عزت نفس
خود هیپنوتیزم و خلسه
خواب هدایت شده
شناسایی دروغگو
ریلکسیشن عمیق
چنگونه سال جدید خود را برنامه ریزی کنیم
خانواده درمانی
شناخت درمانی و رفع افکار منفی
تغییر و تحول با متد NLP
یادگیری با NLP
EMDR
EFT
و....